Ogłoszenie o zamówieniu:

Przedmiotem zamówienia jest

„Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu przy realizacji Projektu pn.

„Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych na terenie Kwidzyna”.

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji: 29.11.2017

Termin składania ofert

do dnia 08-12-2017

Nazwa zamawiającego

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ

Numer ogłoszenia

1071843

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w oryginale (w formie pisemnej), w siedzibie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej PEC Sp. z o.o., 82 – 500 Kwidzyn, ul. Słoneczna 1, sekretariat.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Joanna Kotowicz-Ściążko

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 728 436 138

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu przy realizacji Projektu pn. „Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych na terenie Kwidzyna”.

Usługa Inżyniera Kontraktu rozumiana jest jako usługa świadczona przez interdyscyplinarny zespół specjalistów reprezentujący Zamawiającego w nałożonych na niego – jako Inwestora – obowiązkach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane, w tym również obowiązkach wynikających z umów na wykonanie robót budowlanych, zawartego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami robót budowlanych, w szczególności dotyczących kontroli parametrów technicznych i jakościowych wykonanych robót oraz ich terminowości.

Z uwagi na mało skomplikowany zakres robót ogólnobudowlanych oraz drogowych, mając na uwadze fakt, iż roboty te są robotami ściśle związanymi z przygotowaniem pomieszczeń dla węzłów cieplnych oraz zabrukami i naprawę nawierzchni po budowie sieci co, Zamawiający zakłada, iż roboty te nadzorowane będę przez Inspektora branży sanitarnej.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: kwidzyński Miejscowość: Kwidzyn

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu przy realizacji Projektu pn. „Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych na terenie Kwidzyna”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu przy realizacji Projektu pn. „Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych na terenie Kwidzyna”.

Usługa Inżyniera Kontraktu rozumiana jest jako usługa świadczona przez interdyscyplinarny zespół specjalistów reprezentujący Zamawiającego w nałożonych na niego – jako Inwestora – obowiązkach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane, w tym również obowiązkach wynikających z umów na wykonanie robót budowlanych, zawartego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami robót budowlanych, w szczególności dotyczących kontroli parametrów technicznych i jakościowych wykonanych robót oraz ich terminowości.

Z uwagi na mało skomplikowany zakres robót ogólnobudowlanych oraz drogowych, mając na uwadze fakt, iż roboty te są robotami ściśle związanymi z przygotowaniem pomieszczeń dla węzłów cieplnych oraz zabrukami i naprawą nawierzchni po budowie sieci co, Zamawiający zakłada, iż roboty te nadzorowane będą przez Inspektora branży sanitarnej.

Z uwagi na zbyt obszerny opis przedmiotu zamówienia pozostałe informacje zamieszone są na stronie Zamawiającego: www.peckwidzyn.pl >> Przetargi >> Świadczenie usługi inżyniera

Kod CPV

71520000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi nadzoru budowlanego

Harmonogram realizacji zamówienia

 1. Termin realizacji zamówienia: rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy i trwa przez okres realizacji wyznaczony dla Wykonawców robót budowlanych wraz z czynnościami odbiorowymi zakończonymi podpisaniem protokołu odbioru końcowego i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (zakłada się zakończenie robót budowlanych do końca października 2019 r.).
 2. Inżynier Kontraktu wykonuje swoje czynności do czasu usunięcia wszystkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego tj. do terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy z Wykonawców robot budowlanych.

Załączniki:

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni warunek dot. zdolności zawodowej, jeżeli skieruje do realizacji niniejszego zamówienia osoby o następujących kwalifikacjach:

 1. Inspektor Wiodący (Kierownik Zespołu) – winien spełniać następujące wymagania:
 • Posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami/kontraktami na stanowisku Inspektora wiodącego/Inżyniera rezydenta lub kierownika/koordynatora zespołu nadzoru inwestorskiego lub kierownika projektu/zespołu lub inżyniera kontraktu na co najmniej dwóch zakończonych projektach/kontraktach o wartości robót 10 mln zł brutto każdy.
 1. Inspektor Nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – winien spełniać następujące wymagania:
 • posiadać doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru na co najmniej dwóch zakończonych budowach,

polegających na budowie sieci ciepłowniczej, o długości min. 1000,0 m dla każdej budowy.

 • posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, potwierdzone decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z póź. zm.) lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
 1. Inspektor Nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – winien spełniać następujące wymagania:
 • posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, potwierdzone decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z póź. zm.) lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

Zamawiający dopuszcza łączenie dwóch lub trzech funkcji członków Zespołu Inżyniera Kontraktu przez jedną osobę.

*Wszystkie osoby będące obywatelami krajów członków Unii Europejskiej, które Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia i od których wymagane są uprawnienia budowlane, winny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczpospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie z Ustawą z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65).

Wskazane powyżej osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego, Inżynier Kontraktu jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenia w kontaktach między Zamawiającym a Inżynierem Kontraktu oraz Wykonawcami robót budowlanych.

Warunki zmiany umowy

 1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w Umowie.
 2. Jeżeli o zmianę postanowień Umowy wnioskuje Inżynier Kontraktu, Inżynier Kontraktu powinien złożyć odpowiedni wniosek Zamawiającemu, na co najmniej 30 dni przed zamierzonym wejściem w życie takiej zmiany, chyba że dotrzymanie tego wymogu nie będzie możliwe z obiektywnych przyczyn.
 3. Zmiana Umowy może nastąpić w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
 4. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Usługi lub świadczenia Stron;
 5. powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony;
 6. powstania obowiązków wynikających z wytycznych wdrażania funduszy unijnych, z których Projekt lub Umowy będą finansowane;
 7. konieczności skrócenia minimalnego czasu realizacji Usługi albo wydłużenia maksymalnego czasu realizacji Usługi w następstwie zmian czasu realizacji Projektu;
 8. konieczności skrócenia minimalnego czasu realizacji Usługi w następstwie zawarcia umów z Wykonawcami robót budowlanych na krótszy czas realizacji niż wymagany przez Zamawiającego; w następstwie skrócenia minimalnego czasu realizacji Usługi odpowiednio ulega skróceniu maksymalny czas realizacji Usługi;
 9. konieczności wprowadzenia zmian innych niż zmiana czasu realizacji Usługi w następstwie zmian wprowadzonych w Projekcie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami robót budowlanych;
 10. konieczności wprowadzenia zmian w następstwie ewentualnego rozwiązania Projektu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami robót budowlanych przed ukończeniem robót budowlanych i wynikającą z tego faktu koniecznością dostosowania Umowy na nadzór do zaistniałej sytuacji.
 11. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie ceny:
 12. jeśli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa w szczególności zmiany stawek podatku VAT. W takim przypadku zmianie ulegnie kwota brutto, natomiast kwota netto pozostanie bez zmian,
 13. w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę – na wniosek Wykonawcy z załączeniem dowodów (tj. w szczególności kopie zanonimizowanych umów o pracę pracowników biorących udział w wykonaniu zamówienia) potwierdzających, że zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Inżyniera Kontraktu,
 14. w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – na wniosek Wykonawcy z załączeniem dowodów potwierdzających, że zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Inżyniera Kontraktu.
 15. W przypadku opisanym w § 9 pkt. 9 i 10
 16. O zmianach teleadresowych, zmianach rachunku bankowego Inżynier Kontraktu powiadamia pisemnie Zamawiającego. Zmiany takie nie wymagają sporządzenia aneksu do Umowy.
 17. Zmiany postanowień Umowy będą następowały w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 5.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

 1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (oryginał) w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
 3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenie o którym mowa w pkt 1 dotyczące tych podwykonawców.
 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w pkt. 1. dotyczące tych podmiotów.
 5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
 6. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcą do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami dla osób określonych w rozdziale V ust.1 lit. a), b) i c) SWZ – przedstawiony w formie zgodnej z Załącznikiem nr 5 do SWZ (oryginał), wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.
 7. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 8. aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.;
 9. W przypadku korzystania z zasobów i (….)

Pozostałe informacje o składanych oświadczeniach i dokumentach opisane są w rozdziale VI SWZ.

Z uwagi na zbyt obszerny opis przedmiotu zamówienia pozostałe informacje zamieszone są na stronie Zamawiającego: www.peckwidzyn.pl >> Przetargi >> Świadczenie usługi inżyniera

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami:

Cena: znaczenie – 100 pkt

Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę brutto za realizację całego zamówienia, podaną w Formularzu Oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia, otrzyma 100 punktów. Pozostali Wykonawcy otrzymają proporcjonalnie – do zaoferowanej ceny – mniej punktów.

 1. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100 pkt.
 2. Oferta Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów, uznana zostanie za najkorzystniejszą.

Wykluczenia

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:

 1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844);
 2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
 3. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
 4. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika
 5. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ

Adres

Słoneczna 1

82-500 Kwidzyn pomorskie , kwidzyński

Numer telefonu

552793847

NIP

5810007628

Tytuł projektu

Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych na terenie Kwidzyna

Numer projektu

RPPM.10.04.00-22-0022/16-00