O G Ł O S Z E N I E

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Spółka z o.o.

82-500 Kwidzyn ul. Słoneczna 1

 

ogłasza zapytanie ofertowe na:

Opracowanie Studium Wykonalności dla zadania realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10. Energia, Działanie 10.4 Redukcja emisji

Termin wykonania zamówienia: 31 październik 2018.

Zapytanie ofertowe można pobrać ze strony internetowej www.peckwidzyn.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

Joanna Kotowicz-Ściążko – tel. 728 436 138, e-mail j.sciazko@peckwidzyn.pl
Anna Napiórkowska – tel 694 969 582 e-mail a.napiorkowska@peckwidzyn.pl

Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „PEC” Spółka z o.o. Kwidzyn,   ul. Słoneczna 1, Sekretariat Zarządu (piętro)

Termin składania ofert upływa dnia 20 sierpnia 2018 o godz. 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi 20 sierpnia 2018 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki opisane w zapytaniu ofertowym.

Kwidzyn 25 lipca 2018 r.
Zarząd Spółki

Załącznik:

ZAPYTANIE.DOC