O G Ł O S Z E N I E

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Spółka z o.o.

82-500 Kwidzyn ul. Słoneczna 1 

ogłasza przetarg na

roboty budowlano-montażowe budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ul.: Toruńska -Łużycka, Toruńska – Renawa, Słowackiego 21, Piłsudskiego, Ogrodowa oraz Kościuszki 50, 51 i 52 w Kwidzynie.

Terminy wykonania zamówienia:

Zadanie I          30.VI.2020 r.

Zadanie II         31.VIII.2020 r.

Zadanie III        31.VIII.2020 r.

Formularz SWZ można pobrać ze strony internetowej www.peckwidzyn.pl

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Dopuszcza się składania ofert częściowych.

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

Aleksandra Skierkowska  – tel. 694 978 889 e-mail a.skierkowska@peckwidzyn.pl

Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „PEC” Spółka z o.o. Kwidzyn,   ul. Słoneczna 1, Sekretariat Zarządu (piętro)

Termin składania ofert upływa dnia 23 marzec 2020 o godzinie 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi 23 marzec 2020 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki opisane w specyfikacji warunków zamówienia.

Kwidzyn 10 marzec 2020 r.

Zarząd Spółki