O G Ł O S Z E N I E

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Spółka z o.o.

82-500 Kwidzyn ul. Słoneczna 1

ogłasza przetarg nieograniczony na

roboty budowlano-montażowe budowy przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul.: Piłsudskiego 27 w Kwidzynie.

Terminy wykonania zamówienia: od 01.06.2021r. do 30.07.2021r.

Formularz SWZ można pobrać ze strony internetowej www.peckwidzyn.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

Aleksandra Skierkowska – tel. 694 978 889 e-mail a.skierkowska@peckwidzyn.pl

Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „PEC” Spółka z o.o. Kwidzyn, ul. Słoneczna 1, Sekretariat Zarządu (piętro)

Termin składania ofert upływa dnia 30 marca 2021 o godzinie 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi 30 marca 2021 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki opisane w specyfikacji warunków zamówienia.

Kwidzyn 05 marzec 2021 r.

Zarząd Spółki