ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA

NA WYKONANIE OKRESOWEGO PRZEGLĄDU GAŚNIC I SPRZĘTU POŻ.

  1. Przedmiotem zamówienia jest przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie okresowego przeglądu, konserwacji, naprawy oraz legalizacji sprzętu przeciw pożarowego dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „PEC” z o.o. z siedzibą w Kwidzynie.
  2. Warunki, które musza spełnić wykonawcy składający ofertę:

posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem niniejszego zamówienia

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

  1. Zamówienie obejmuję wykonanie przeglądu w pomieszczeniach spółki „PEC” w lokalizacjach:

-Baza PEC: Słoneczna 1- gaśnice: 6 szt. GP2x, 5 szt. GP4x, hydranty: 3szt.

-Krańcowa 18 – gaśnice: 1 szt. GP6x, 1 szt. GP4x

-Korczaka 1- gaśnice: 2 szt.  GP6x

-Kotłownia Grudziądzka 7-9 – gaśnice:  1 szt. GP4x

-Plac Plebiscytowy 4 -gaśnice: 1 szt. GP4x

-Gimnazjum nr 2 Mickiewicza 56 B -gaśnice: 1 szt. GP4x

-Kotłownia Młynarska 21 – gaśnice: 1 szt. GP6x, 1 szt. GP4x

– Ogrodowa 2 (dawna Wiklina)– gaśnice: 1 szt. GP4x

-Warszawska 13 (SP 4) – gaśnice: 1 szt. GP4x, 1 szt. GP2x

-Reymonta 2 – gaśnice: 4 szt. GP4x, 1 szt. GP6x, 1 szt. GP2x, hydrant: 1szt.

-Staszica 1 – 1 szt. GP6x

-Pojazdy- 9szt GP1x

  1. Oferta powinna zawierać cenę przeglądu i konserwacji sprzętu gaśniczego wskazanego poniżej:

– przegląd i legalizacja gaśnic proszkowych (GP1x, GP2x,GP4x, GP6x)

– konserwacja/naprawa gaśnic proszkowych (GP1x, GP2x,GP4x, GP6x)

– przegląd i legalizacja hydrantów

  1. Wykonywanie usług stanowiących przedmiot umowy potwierdzone będzie sporządzeniem protokołu przez Wykonawcę z okresowego przeglądu i konserwacji lub remontu sprzętu przeciwpożarowego, oraz uzupełnienie zakładowej dokumentacji poż.
  2. Miejsce i czas składania ofert:

Ofert należy składać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie lub przesłać  na adres e-mail: t.menc@peckwidzyn.pl

-Termin składania ofert upływa dnia 7 marca 2022 r. godz.10.00                                                    

-Termin realizacji zamówienia: 9-16 marca 2022 r.